Kurumumuzun teşkilat ve insan kaynakları yapısı hakkında yazılı ve sosyal medyada yer alan haberler nedeniyle konu hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Ülkemizin nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyon alanındaki çalışmaları 1956 yılına kadar dayanmakta olup başta Atom Enerjisi Komisyonu eliyle yürütülen çalışmalar, 1982 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından devralınmış, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri ile düzenleyici ve denetleyici faaliyetler tek elden yürütülmüştür. Özellikle nükleer santral projelerinin hız kazanması ile nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi için diğer sektörlerde olduğu gibi bağımsız bir düzenleyici otoriteye ihtiyaç duyulmuştur. 

Kurumumuz, bu ihtiyaca binaen 02.07.2018 tarihli ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi sırasında çalışanların, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin iyonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunmasına yönelik düzenleyici kontrol yetkisini haiz düzenleyici ve denetleyici bir Kurum olarak kurulmuştur. Kurumumuzun karar organı olarak düzenlenmiş olan Nükleer Düzenleme Kurulu, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere; toplam beş üyeden teşekkül ettirilmiştir. Kurul üyeleri, 04.02.2019 tarihli ve 2019/40 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile görevlerine atanmışlardır.

Kurul Başkan ve üyelerinin Yargıtay’da yemin ederek göreve başlamalarını müteakip KHK’nın geçici 2 nci maddesi uyarınca nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerde görev almış mülga Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun konusunda yetkin ve tecrübeli 99 personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alanlarında uzman 16 personel Kurumumuzda geçici görevlendirilmiştir. KHK’da belirtilen süre sonunda geçici görevlendirilen personelden hizmetlerine ihtiyaç duyulanların Kurum kadrolarına atamaları 2020 yılı Nisan ayı itibarıyla tamamlanmıştır.

Bu süre zarfında geçici görevli personelin aylıkları kadrolarının bulunduğu kurumlarınca ödenmiştir/ödenmektedir.

Ayrıca 21-25 Ekim 2019 tarihlerinde yapılan yarışma sınavıyla 15 VHKİ, 16-27 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan yarışma sınavıyla ise 33 Nükleer Düzenleme Uzman Yardımcısı alımı yapılmıştır. 

Kurumumuzda görev yapan 82 Nükleer Düzenleme Uzmanı ve Uzman Yardımcısı, 32 mühendis, 6 fizikçi, 2 kimyager unvanlı teknik personelin 2’si doçent, 18’si doktoralı olup, 35’i yüksek lisans mezunudur. Hâlihazırda Kurumumuzda toplam 161 kadrolu, 13 geçici görevli personel istihdam edilmektedir.

Kurumumuzun teşkilat yapısı ise 24.04.2019 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Nükleer Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği ile belirlenmiş olup söz konusu Yönetmelikte belirlenen 9 daire başkanlığının tamamı aktif çalışmaya başlayarak Kurumumuzun teşkilatlanması tamamlanmıştır.

Kurumumuz KHK ile kendisine verilen tüm görevleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.